Предварителна заверка

Основни институции, оторизирани за полагане на правоъгълен печат/предварителна заверка

Предварителна заверка на документ, издаден от МВР

Предварителната заверка на този вид документи се състои в поставянето на правоъгълен печат от Министерство на вътрешните работи, главна дирекция „Национална полиция“ и подпис, като непосредствено до печата се поставя кръгъл печат на Министерство на вътрешните работи, главна дирекция „Национална полиция“. Този правоъгълен печат удостоверява истинността на положения подпис и печат върху издадения документ и без него легализацията в МВнР е невъзможна.

Такъв печат може да се постави на следните документи – удостоверение от КАТ, удостоверение, издадено от отдел „Български документи за самоличност“, удостоверение за издадено свидетелство за управление на МПС, удостоверение за наличие или липса на наложени наказания за ПТП и употреба на алкохол, удостоверение за пребиваване на чуждестранен гражданин, удостоверение за издадени български документи за самоличност.

Срок за предварителна заверка: между 5 – 7 дни.


Предварителна заверка на документ, издаден от Агенция по вписванията

Предварителната заверка на този вид документи се състои в поставянето на правоъгълен печат от Агенция по вписванията към министъра на правосъдието и подпис, като непосредствено до печата се поставя кръгъл печат на Агенция по вписванията, Министерство на правосъдието. Този правоъгълен печат удостоверява истинността на положения подпис и печат върху издадения документ и без него легализацията в МВнР е невъзможна. Още една услуга, която нашата агенция за превод предлага, е изваждане на удостоверение за актуално състояние на фирма, като по този начин улесняваме нашите клиенти и им спестяваме ходене до Агенция по вписванията. След като извадим удостоверението за актуално състояние, при нужда от легализация го подаваме за поставяне на правоъгълен печат.

Такъв печат може да се постави на следните документи – удостоверение за актуално състояние на фирма, удостоверение за липса на несъстоятелност, удостоверение за липса на ликвидация и т.н.

Срок за предварителна заверка на документи, издавани от Агенция по вписванията: 3 дни.


Предварителна заверка на документ, издаден от Министерство на здравеопазването

Предварителната заверка на тези документи има за цел да удостовери всички документи, предназначени за превод и издадени от Министерство на здравеопазването и второстепенни разпоредители. Предварителната заверка на този вид документи се състои в поставянето на правоъгълен печат от Министерство на здравеопазването, а самият документ се подписва от заместник-министъра на здравеопазването, като непосредствено до печата се поставя кръгъл печат на Министерство на здравеопазването. Този правоъгълен печат удостоверява истинността на положения подпис и печат върху издадения документ и без него легализацията в МВнР е невъзможна. Документът може да бъде подаден чрез куриер, лично или чрез упълномощено лице в Звеното за административно обслужване към дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“.

Срок за предварителна заверка:  –  1 ден


Предварителна заверка на документ, издаден от Министерство на отбраната

Предварителната заверка на тези документи има за цел да удостовери всички документи, предназначени за превод и издадени от Министерство на отбраната. Предварителната заверка на този вид документи се състои в поставянето на правоъгълен печат от Министерство на отбраната, а самият документ се подписва от упълномощеното лице, като непосредствено до печата се поставя кръгъл печат на Министерство на отбраната. Този правоъгълен печат удостоверява истинността на положения подпис и печат върху издадения документ и без него легализацията в МВнР е невъзможна.

Такъв печат може да се постави на следните документи – всички документи, издадени от учебни заведения от българската система на отбраната или от военни окръжия. Това могат да бъдат дипломи, приложения, удостоверения за прослужена военна служба, удостоверения за професионална квалификация и др.

Срок за предварителна заверка: – 3 дни


Предварителна заверка на документ, издаден от различни църкви на територията на Република България

Всички документи, издадени от църкви, храмове и др., намиращи се на територията на гр. София или на София окръг, трябва да бъдат заверени с правоъгълен печат от Софийската Света Митрополия. Предварителната заверка на този вид документи се състои в поставянето на правоъгълен печат от канцеларията на Софийската Света Митрополия, удостоверяващ печата на църквата/храма, положен върху документа и подписа на съответния свещеник, като непосредствено до печата се поставя кръгъл печат на Софийски епархийски съвет. Този правоъгълен печат удостоверява истинността на положения подпис и печат върху издадения документ и без него легализацията в МВнР е невъзможна.

Срок за предварителна заверка: – 1 ден


Всички документи, издадени от църкви, храмове и др., които не се намират на територията на гр. София или на София окръг, трябва да бъдат заверени с правоъгълен печат от Софийската Света Митрополия за дадената област.

Всички документи, издавани и заверени с правоъгълен печат от съответните Епархии, след това трябва да бъдат заверени от Светия Синод. Предварителната заверка се състои в поставянето на правоъгълен печат от канцеларията на Българската патриаршия – Св. Синод, удостоверяващ подписа и печата, положени върху документа, като непосредствено до печата се поставя кръгъл печат на Българската патриаршия – Св. Синод. Документът в този случай се подписа от инспектор. Този правоъгълен печат удостоверява истинността на положения подпис и печат върху издадения документ и без него легализацията в МВнР е невъзможна.

Такъв печат може да се постави на следните документи – кръщелни свидетелство, удостоверения за сключен църковен брак и др.

Срок за предварителна заверка:  – 1 ден


Предварителна заверки на документи, издадени от Агенцията за социално подпомагане

Предварителната заверка на този вид документи се състои в поставянето на правоъгълен печат от Министерство на труда и социалната политика – Агенция за социално подпомагане и подпис, като непосредствено до печата се поставя кръгъл печат на Министерство на труда и социалната политика – Агенция за социално подпомагане. Този правоъгълен печат удостоверява истинността на положения подпис и печат върху издадения документ и без него легализацията в МВнР е невъзможна.

Такъв печат може да се постави на следните документи – удостоверение за получаване на детски надбавки, удостоверения за липса на получаване на детски надбавки, удостоверение за получаване на еднократна помощ при раждане и др.

Срок за предварителна заверка:  – 1 ден


Нотариално заверен препис на документ

Ние от Агенция за превод и легализация Бела Вентис предлагаме на своите клиенти съдействие за нотариално заверен препис на документ, когато е необходим за легализация на съответния документ или когато клиентът желае да запази оригинала си.

Нотариално заверен препис се прави на следните документи – епикризи, трудови книжки, учредителни актове, устави, статути на фирми, дипломи, приложения към дипломи и др.

Срок за нотариално заверен препис на документ:  – 1 ден


Заверка на документи в различните посолства, намиращи се на територията на Република България.

Ние от Агенция за превод и легализация Бела Вентис разбираме добре колко е ценно времето на нашите клиенти, поради това сме изградили система на работа и набор от услуги, обхващащи целия процес по превод и легализация. Освен услугите по превод и легализация, ние предлагаме и услуга по удостоверяване на вече преведените и легализирани документи в съответното посолства на държавата, за която са предназначени, като по този начин обхващаме целия кръг от услуги:

  • предварителна заверка;
  • превод;
  • легализация;
  • удостоверяване в съответното посолство.

За да са валидни в чужбина актовете и документите, издадени от чуждестранни органи, трябва да бъдат легализирани в съответните дипломатически представителства и консулства в чужбина.

Превод и легализацияЗаверката в съответното дипломатическо представителство или консулство става като наш сътрудник предварително запази час за легализация на въпросните документи в съответното дипломатическо представителство или консулство. Единственото, което се изисква от нашите клиенти, е да упълномощят с обикновено пълномощно без нотариална заверка служителят, който ще подаде документите им и фотокопие на личната им карта. За заверка в различните посолства е необходимо да се представят документите в оригинал – преведени на съответния език и легализирани с Апостил, едно копие на целия документ с превода – всички страници.

След като вземем вече заверените документи, издаваме на клиентите вече изцяло преведени, легализирани и заверени документи, които не се нуждаят от никакви допълнителни заверки.

Срок за заверка в дипломатическо представителство или консулство:  – сроковете са съобразени с различните дипломатически представителства или консулства.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Търсите надеждна и коректна агенция за превод и легализация на Вашите документи?

Ние ще Ви помогнем. Заповядайте при нас и вземете Вашия високо квалифициран превод!

Scroll to Top